Werkwijze

Het concept van “samenhang” staat centraal in onze werkwijze.
Met onze systemische werkwijze richten we ons er op om het onderliggende patroon van ontregeling dat ten grondslag ligt aan de symptomen en klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Onze eerste stap in dat proces is een grondige intakefase. Tijdens deze fase streven we naar het verkrijgen van zo veel mogelijk relevante informatie over dit ontregelingspatroon, zodat we het kunnen reconstrueren. Dit vormt de basis van de systeemdiagnose en het behandeladvies
We maken hierbij gebruik van verschillende bronnen zoals de informatie verkregen door uitgebreide vragenlijsten die inzicht verschaffen over de klachten, het mentale, emotionele en fysieke functioneren. Daarnaast spelen bepaalde analysemethoden, zoals de Haarmineralenanalyse en de Hartslagvariabiliteitsmeting meting, een cruciale rol bij het ondersteunen van deze reconstructie.

Haarmineralenanalyse
De haarmineralenanalyse (HMA) geeft informatie over het functioneren van meerdere belangrijke fysiologische processen in het lichaam zoals onder andere de energieniveaus in de cellen, suiker en koolhydraatmetabolisme, de mate van stress, het immuunsysteem.
Het levert daarmee een nuttige bijdrage aan de individuele systeemdiagnose. Meer informatie over de Haarmineralenanalyse vindt u hier.

Hartslagvariabiliteitsmeting
De Hartslagvariabiliteitsmeting (HRV) geeft inzicht in het functioneren van het autonome zenuwstelsel (het systeem dat onze lichaamsfuncties reguleert).
Een hogere HRV wijst op een overwegend parasympathische (ontspannen) toestand, terwijl een lagere HRV wijst op een overwegend sympathische (stress) toestand.
Het geeft daardoor goed beeld van de balans tussen stress en herstel en is een goede maatstaf voor iemands vermogen om zich aan te passen aan en te herstellen van stressfactoren. Meer informatie over de HRV meting vindt u hier.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een diepgaande systeemdiagnose te vergelijken is met het ontrafelen van een complex mysterie. Hoe meer betrouwbare informatie we tot onze beschikking hebben, des te groter is de kans dat onze analyse overeenkomt met de daadwerkelijke situatie, net zoals een detective met meer aanwijzingen en bewijsmateriaal een scherper beeld krijgt van wat er werkelijk is gebeurd.
Hoe nauwkeuriger onze systeemdiagnose het werkelijke patroon van ontregeling weerspiegelt, hoe doeltreffender onze behandeling kan zijn.
We willen graag benadrukken dat diagnostische tests een waardevol instrument zijn om een volledig begrip van uw gezondheidssituatie te verkrijgen.
Het maken van een systeemdiagnose zonder deze testen kan de betrouwbaarheid van de diagnose verminderen, wat invloed kan hebben op de effectiviteit van de behandeling.


 

Oriënterend gesprek

Tijdens een gratis en vrijblijvend telefonisch gesprek van maximaal 15 minuten kunnen kort de hulpvraag, de behandelmogelijkheden en verwachtingen worden besproken om te ontdekken of de behandelwijze bij u past.
Vraag hier uw gratis kennismakingsgesprek aan.


 

Behandeltraject

Intakefase

Als u besloten heeft om een behandeltraject aan te gaan dan wordt het intakegesprek gepland. Voor een goede behandeling is het belangrijk om een totaalbeeld van de cliënt te verkrijgen, daarom wordt er zo breed mogelijk gekeken naar het functioneren van de persoon, zowel in het heden als in het verleden.
De intakefase verloopt volgens onderstaande procedure:

Voorbereiding Intakegesprek
Ruim voorafgaand aan het intakegesprek wordt u gevraagd de ter beschikking gestelde digitale vragenlijsten in te vullen op het MyHealth Platform in uw persoonlijk account. De toegang tot het Platform wordt verkregen middels een link die u per e-mail zal worden toegezonden.
De vragenlijsten dienen uiterlijk een week voor het intakegesprek ingevuld te zijn.

Intakegesprek
Het gesprek dat plaats vindt geeft ons een breder beeld van de gezondheidstoestand en de klachten. De intake is een gezamenlijk proces, de ingevulde vragenlijsten zijn de basis van het intakegesprek. Het is daarom belangrijk dat u zo volledig mogelijk antwoord geeft op de vragen die zijn gesteld
Naar aanleiding van het gesprek kan naast de HMA en HRV om aanvullende onderzoeken worden gevraagd zoals bloed-, urine- of ontlastingsonderzoek. 

Analyse en behandelplan
Op basis van de verkregen informatie vanuit de vragenlijsten, het intakegesprek en de eventuele aanvullende onderzoeken zal vervolgens na een grondige analyse een behandelplan worden voorgesteld. Dat gebeurt door middel van een persoonlijk gesprek tijdens een vervolgconsult waarbij u een toelichting krijgt op het behandelplan en de uitslagen van de onderzoeken. Tevens wordt er bij aanvang van de behandeling een behandelovereenkomst getekend.

Behandelfase

Wanneer u bij ons een behandeling start betekent dit dat we op basis van een gedetailleerde kennis van uw huidige gezondheidstoestand en uw ziekteverleden een op maat gesneden route gaan uitstippelen die erop gericht is dat u herstelt.
Het gaat hierbij niet om een oppervlakkige verlichting of verbetering van uw klachten, maar om een grondig en duurzaam herstel enerzijds en inzicht in het hoe en waarom van uw klachten anderzijds.
We zijn van mening dat de patiënt zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn/haar klachten. Wij hebben de deskundigheid om u daarbij te adviseren en te begeleiden, maar zonder uw commitment en inspanning zal het niet lukken.

Prognose

Het kan voorkomen dat uw daadwerkelijke gezondheidsaandoening veel complexer is dan wat u op basis van uw symptomen zou vermoeden. In dergelijke gevallen zal de behandeling meer tijd in beslag nemen dan aanvankelijk verwacht. Soms wordt dit al duidelijk aan het begin van uw behandeltraject en wordt u hierover geïnformeerd bij aanvang. Andere keren kunnen diepgaande problemen zich pas later in de behandeling manifesteren, voortschrijdend inzicht speelt dan een belangrijke rol bij het verschaffen van een betrouwbare prognose. In dat geval wordt u gedurende de behandeling op de hoogte gehouden.

Begeleiding

Gedurende het traject is zorgvuldige begeleiding wenselijk voor een goed verloop van de behandeling. Het is belangrijk om te beseffen dat we altijd gericht zijn op een individuele aanpak voor uw klachten. Dat betekent dat maatwerk een kernbegrip is in onze werkwijze, zowel op het gebied van diagnose als behandeling.
Maatwerk houdt ook in dat in dat er vaste en variabele evaluatie momenten zijn gedurende het behandeltraject.

 Vaste evaluatiemomenten

Vaste evaluatiemomenten vinden in de regel plaats tijdens het geplande vervolgconsult. Samen met u wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. Het behandelplan wordt aan de hand hiervan ongewijzigd voortgezet of aangepast.
De duur van een vervolgconsult is doorgaans een half uur en wordt meestal 4 weken na de start van de behandeling gepland.

Variabele evaluatiemomenten

Een behandelroute is zelden een rechte lijn, er kunnen perioden zijn waarin tussentijdse aanpassingen nodig zijn, in verschillende mate.
Om dit effectief te kunnen doen, is het essentieel dat we tijdig relevante feedback ontvangen. Voor het leveren van maatwerk is uw medewerking als cliënt van groot belang.

Tijdens de behandeling kunt u via de Inmail in uw account op het MyHealth Platform contact met ons op nemen als u vragen of aanvullende informatie hebt, wanneer u reacties hebt op de behandeling of wanneer er tijdens de behandeling andere ogenschijnlijk losstaande gezondheidsgebeurtenissen zich voordoen. Het kan heel goed zijn dat het voor u een losstaande gebeurtenis is terwijl het voor ons wel degelijk binnen de samenhang past.


 

Klachtenregeling

Praktijk Heijstek is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals (NWP). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken aan Praktijk Heijstek.
Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NWP waar u wordt bijgestaan in de klachtprocedure.
De klachtprocedure is te vinden op de website van de NWP:
https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/klachten.html

Praktijk Heijstek
Laan van Welgelegen 23
4251 KJ Werkendam
E-mail: info@praktijkheijstek.nl

Aangesloten bij:
NWP
RBCZ