Website Disclaimer

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Praktijk Heijstek besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Praktijk Heijstek kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Geen persoonlijk behandelplan
De aangeboden informatie is geen persoonlijk behandelplan voor de gebruiker. Voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie dient de gebruiker advies te vragen aan een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een beroepsorganisatie welke is aangesloten bij een rijks erkende Wkkgz-geschilleninstantie. De behandelingen die op deze website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Ze vervangen niet de diagnostiek, verzorging en/of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

Intellectuele eigendommen
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij Praktijk Heijstek of haar licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. Het is de gebruiker, conform voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites
Informatie op andere websites waarnaar vanaf deze website gelinkt of verwezen wordt, wordt niet door Praktijk Heijstek onderzocht of geanalyseerd. Deze links en verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Praktijk Heijstek draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsite waarnaar vanaf deze website gelinkt of verwezen wordt.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere websites waarnaar vanaf deze website gelinkte of verwezen wordt vindt plaats op eigen risico. Praktijk Heijstek aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om iedere link of verwijzing op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Praktijk Heijstek spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op te nemen op deze website, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hoewel zij ernaar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, aanvaart Praktijk Heijstek geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van deze website.

Praktijk Heijstek wijst de gebruiker er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Zij wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.